king

เป็นสุข ทุกครัวเรือน

Be Happy Radio

           | 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ปตท

18 ส.ค. 2554
ปตท. จับมือ ไออาร์พีซี ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ไออาร์พีซี จับมือ ปตท. เซ็น MOU โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขานรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553 – 2573 (Power Development Plan :  PDP2010)  มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

        วันนี้ (18 สิงหาคม 2554) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อร่วมกันศึกษา ความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้า

        นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือว่า ทั้ง 2 บริษัทฯ จะร่วมมือกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดประมาณ 50 – 90 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ประมาณ 1,000-1,800 ไร่

        ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการศึกษาความเป็นไปได้และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของทั้ง 2 บริษัท หลังจากนั้นจะร่วมกันจัดทำและยื่นข้อเสนอให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบต่อไป ซึ่งหากข้อเสนอได้รับการพิจารณารับซื้อก็จะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป

        การดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการสนองตอบต่อนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ทั้งในส่วนของการส่งเสริมพลังงานทดแทน และการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นผ่านกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมก็พร้อมจะปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างธุรกิจ และชุมชน อย่างสมดุล

        ด้านนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. และกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี เปิดเผยภายหลังพิธีลงนาม ความร่วมมือว่า ทั้ง 2 บริษัทฯ จะร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดประมาณ 50 – 90 เมกกะวัตต์

        “ไออาร์พีซี ตั้งใจที่จะทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชน โครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่เราตั้งใจจะทำขึ้น เพื่อลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยังส่งผลดีในเชิงธุรกิจให้กับบริษัทฯและผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนโดยรอบและประเทศชาติ”

        สำหรับการดำเนินโครงการนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้   จะมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามฯ

  17 ส.ค. 2554

PTT Energy Solutions พร้อมให้บริการที่ปรึกษา ทางเทคนิคแก่กลุ่ม ปตท.

บริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม PTT Energy Solutions พร้อมให้บริการแก่กลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมศักยภาพ สร้างความพร้อมในการแข่งขัน  และ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในเวทีสากล

         นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการให้บริการที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม Technical Service Agreement (TSA) ระหว่างบริษัท PTT Energy Solutions (PTTES) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

        บริษัท PTTES เป็นบริษัทร่วมทุนของกลุ่ม ปตท. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิศวกรรม โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมภายในกลุ่ม ปตท. โดยจะรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคของกลุ่ม พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  โดย PTTES มีการลงนามในสัญญา TSA เป็นระยะเวลา 5 ปีกับบริษัท Shell Global Solutions เพื่อสนับสนุนการให้บริการที่ปรึกษาทางเทคนิค ด้วย

        ในระยะยาว PTTES มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น Technical Center of Excellence พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น World-Class Technology and Engineering Unit ภายในปี 2563 ซึ่งจะสามารถดึงดูดเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมให้เข้ามาร่วมงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยเฉพาะ

        นายประเสริฐ กล่าวว่า การให้บริการของ PTTES จะครอบคลุมในทุกๆ ด้านของเทคนิควิศวกรรมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมี และมีคุณภาพประสิทธิภาพเท่าเทียมกับบริษัทที่ปรึกษาในระดับสากล ด้วยศักยภาพของบุคลากรกลุ่ม ปตท. ที่มีการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมีและการกลั่น รวมทั้งมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาอย่างต่อเนื่อง  PTT Energy Solutions จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม ปตท. ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในร้อยของบริษัทชั้นนำในโลก

ข้อมูลจาก: ปตท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปตท